Wiedza - Umysł

BrainMax doskonali pięć funkcji poznawczych niezbędnych do efektywnego
funkcjonowania w życiu codziennym, szkole i pracy: pamięć, koncentrację, percepcję, logikę i język.

umysl

Przed przystąpieniem do treningu warto zdobyć podstawowe informacje o każdej z tych funkcji. BrainMax prezentuje je w sposób jasny i zwięzły.

umysl

Dzięki BrainMax dowiedziesz się, na czym każda z tych
pięciu funkcji polega,
czym się charakteryzuje
i w jaki sposób BrainMax pomaga ją rozwijać.

 

Pamięć

Pamięć jest zdolnością umysłu do zapisywania, przechowywania i odtwarzania zapisanych informacji.

Ze względu na czas przechowywania danych możemy wyróżnić trzy typy pamięci: sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą. Pamięć sensoryczna przechowuje przez krótką chwilę (poniżej sekundy) wrażenia, które odbierane są przez nasze zmysły. Informacje, na które zwróciliśmy uwagę, trafiają następnie na kilka sekund (maksymalnie kilka minut) do pamięci krótkotrwałej. Pamięć długotrwała natomiast przechowuje informacje przez długi (nawet nieograniczony) okres czasu. BrainMax pozwoli Ci na bardziej efektywne posługiwanie się pamięcią – dzięki niemu zaczniesz zapamiętywać szybciej, a zapominanie stanie się wolniejsze.

więcej o pamięci

Koncentracja

Koncentracja jest jednym z aspektów uwagi, obok np. selektywności, podzielności czy przerzutności , na którą BrainMax kładzie szczególny nacisk.

Uwaga jest procesem odpowiedzialnym za selekcję informacji i uniknięcie przeładowania systemu poznawczego nadmiarem danych. Jest ona rodzajem filtra, który wśród docierających treści wyłapuje to, co jest w danym momencie istotne. Uwaga odpowiedzialna jest również za eksplorację środowiska i przydzielenie dostępnych zasobów poznawczych poszczególnym zadaniom. Możemy wyróżnić kilka stanów (aspektów) uwagi: koncentrację, selektywność, przeszukiwanie, czujność, podzielność i przerzutność. Ćwiczenia zawarte w BrainMax mają za zadanie poprawić przede wszystkim zdolność koncentracji, doskonalą one jednak również inne aspekty uwagi.

więcej o koncentracji

Percepcja

Percepcją (spostrzeganiem) nazywamy proces, dzięki któremu rozpoznajemy, organizujemy i nadajemy sens wrażeniom dostarczanym przez zmysły.

Percepcja umożliwia nam stworzenie reprezentacji rzeczywistości w oparciu o informacje pochodzące z naszych zmysłów i posiadaną wiedzę o świecie. Wydaje nam się ona czymś prostym i automatycznym, jednak w rzeczywistości jest to złożony proces, polegający na kategoryzacji i interpretacji dochodzących danych. Percepcja obejmuje wszystkie zmysły i składa się z kilku faz. Jej efektywność wpływa na pozostałe procesy rozwijane w BrainMax (w szczególności na uwagę i pamięć) dlatego trenowanie jej ma szczególne znaczenie. Ćwiczenia oferowane przez BrainMax mają na celu poprawę szybkości i dokładności spostrzegania, a także poszerzenie pola widzenia.

więcej o percepcji

Logika

Moduł logika poświęcony jest umiejętności rozwiązywania problemów i logicznego myślenia.

Rozwiązywanie problemów to przezwyciężanie przeszkód pojawiających się na drodze do osiągnięcia celu lub znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie. Ludzie przyjmują różne strategie radzenia sobie z problemami, a wybór ten podyktowany jest rodzajem problemu, możliwościami danej osoby i presji, jakiej jest ona poddana. Psychologowie wyróżnili kilka typowych strategii rozwiązywania problemów oraz szereg kroków, z których składa się ten proces. BrainMax stanowi bardzo dobry trening tej umiejętności - umożliwia on doskonalenie strategii radzenia sobie z problemami oraz wpływa na poprawę rozumowania logicznego.

więcej o logice

Język

Język jest systemem kodowania znaczeń za pomocą symboli, którymi są dźwięki mowy lub znaki pisma.

Język pozwala nam komunikować się z osobami dookoła nas oraz mówić i myśleć o rzeczach odległych i abstrakcyjnych. Pełni on dwie funkcje: komunikacyjną i poznawczą. Posługiwanie się językiem i przetwarzanie go wymaga jednoczesnej kontroli czterech poziomów: fonologicznego (głoski), semantycznego (znaczenie), syntaktycznego (konstrukcja zdania) i pragmatycznego (odbiorca i cel komunikacji). Zgodnie ze znaną teorią, ludzie posiadają wrodzony mechanizm nauki języka, który ułatwia im jego nabywanie. BrainMax zawiera gry doskonalące posługiwanie się językiem na różnych jego poziomach. Pozwoli on na wzrost kompetencji językowych, ponieważ skuteczne posługiwanie się językiem jest niezbędne we wszystkich sferach naszego życia.

więcej o języku