Regulamin

Polityka Regulamin

 

§ 1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1. SERWIS INTERNETOWY
  1. Serwis internetowy”, „Serwis”, „BrainMax”, „Brainmax.pl” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.brainmax.pl oferującą zestaw innowacyjnych gier i kursów doskonalących funkcje poznawcze za pośrednictwem Internetu.
  2. „Aplikacja BrainMax” oznacza dostęp do Serwisu za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne, dostępnej w sklepie Google Play - na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, bądź AppStore - na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS. Aplikacja BrainMax łączy się z urządzeniem Użytkownika tylko w celu synchronizacji danych z Kontem Użytkownika umieszczonym na Serwerze.
  3. Administrator”, "Usługodawca" oznacza podmiot świadczący opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną oraz dostarczający treści cyfrowe użytkownikom; Administratorem jest Brainmax.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-318), ul. Bałuckiego 7i lok. 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ­0000411961, posiadająca NIP: 6762453134, kapitał zakładowy 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych; telefon kontaktowy: 508 777 676, adres e-mail: biuro@brainmax.pl;
  4. Konto Użytkownika”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Treści cyfrowej Serwisu zgodnie z wykupionym abonamentem;
  5. „Treści cyfrowe” oznacza rezultat umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem bądź Zamawiającym Bon podarunkowy, przedmiotem której są treści cyfrowe w postaci nieutrwalonej oferowana przez Serwis dla Użytkowników w bezpłatnym okresie próbnym trwającym 5 dni od momentu jego wyboru, bądź też po wykupieniu abonamentu uprawniającego Użytkownika do korzystania z zasobów Serwisu w okresie zgodnym z wykupionym okresem czasu. Warunkiem koniecznym korzystania z Usługi dostępu jest zarejestrowanie i zalogowanie się Użytkownika do indywidualnego Konta Użytkownika.
 2. PODMIOTY
  1. „Użytkownik” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Za Użytkownika uważa się Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
  2. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego;
  3. „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz zamawiająca usługę od Administratora za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem.
 3. ROZLICZENIA
  1. „Cena” oznacza całkowitą cenę Usługi wyrażoną w złotych polskich nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.
  2. „Kod Rabatowy” oznacza kod alfanumeryczny, którego wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Użytkownika powoduje udzielenie Użytkownikowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.
  3. „Bon podarunkowy” bon towarowy w formie niematerialnej, reprezentowany przez kod alfanumeryczny, uprawniający do zapłaty ceny abonamentu do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.
  4. „Podmiot realizujący płatność” Wszystkie płatności realizowane w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 działającego pod adresem strony internetowej: www.przelewy24.pl jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000306513, posiadająca NIP: 781-173-38-52, REGON 634509164. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako agent PayPro SA siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000,00 zł wpłaconego w całości, posiadająca NIP: 7792369887, REGON 301345068. PayPro SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego. Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem payu.pl podlega zasadom opisanym w Regulaminie Przelewy24, zamieszczonego na stronie www.przelewy24.pl.
 4. INNE
  1. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Administrator udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Użytkownika;
  2. „Newsletter” oznacza bezpłatną usługę skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu przez Administratora biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany przez odbiorcę adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta Serwisu;
  3. „Facebook” oznacza serwis społecznościowy prowadzony pod adresem www.facebook.com;
  4. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  5. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  6. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  7. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).
  8. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
  9. „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UEz dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia Usługi dostępu do serwisu BrainMax został stworzony na podstawie Dyrektywy, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta przez Administratora. Brainmax.pl to produkt stanowiący własność intelektualną Administratora i zawierający aktualizowany oraz rozbudowywany zestaw innowacyjnych gier, kursów i ćwiczeń doskonalących pamięć, koncentrację, percepcję, logikę, język dostosowanych do różnych grup wiekowych: uczniów i studentów (moduł Edukacja), ludzi aktywnych zawodowo (IntelektMax) oraz osób starszych (Senior). Ponadto BrainMax we współpracy z doświadczonym pedagogiem stworzył specjalistyczne ćwiczenia dla osób z dysleksją, dysortografią oraz ADHD i zgrupował je w module Terapia. Serwis oferuje ponadto możliwość stworzenia indywidualnego kursu dostosowanego do potrzeb Użytkownika, statystykę, czyli algorytm pozwalający na wykonywanie zestawień dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub rocznych, które umożliwiają Użytkownikowi śledzenie postępów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy w dni: powszednie w godzinach 9-17, w soboty w godzinach 10-14 za pomocą telefonu, wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust.1 pkt 3 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z  danego środka porozumiewania się.
 3. W celu wykonania świadczenia Administrator będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej.
 4. BrainMax umożliwia bezpłatną rejestrację w Serwisie. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z funkcjonalności Serwisu przez 5 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu Użytkownik jest uprawniony do wykupienia abonamentu na wybrany przez siebie okres czasu.
 5. Kupno abonamentu jest dobrowolne.
 6. Użytkownika łączy z Administratorem umowa o świadczenie Usługi na czas określony wskazany w zamówionej Usłudze. Umowa ta nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
 7. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie należy zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 8. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. W celu kupna Abonamentu należy wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że w związku z tym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 10. Rejestracja Konta jest dozwolona dla osób od 13 roku życia. Korzystanie ze strony przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 11. Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 12. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest korzystanie z danych (np. nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, zdjęcia, adresu email itd.), które naruszają prawa osób trzecich.
 13. Podawanie danych niezgodnych z prawem lub poniższym regulaminem jest niedozwolone.
 14. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 15. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 16. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, edukacyjne, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora.
 17. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
 18. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu w wersji online wymagany jest:
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 26.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej;
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  • włączona obsługa JavaSript w przeglądarce.
 19. Korzystanie z Serwisu możliwe jest również za pomocą Aplikacji BrainMax zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Wówczas w celu prawidłowego korzystania z Aplikacji oraz Serwisu wymagany jest:
  • dostęp do Internetu, celem synchronizacji Aplikacji BrainMax z Serwisem;
  • dla użytkowników systemu Android - System Android w wersji 4.1 lub nowszej;
  • dla użytkowników systemu IOS - system IOS5 bądź nowszy.

§ 3

KORZYSTANIE Z USŁUGI DOSTĘPU

 1. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Rejestracja” uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: login, czyli nazwa użytkownika, aktualny, czynny adres email, hasło, powtórzenie wpisanego hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj mnie”.
  2. Warunkiem koniecznym rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
  3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email oraz hasła.
  4. Rejestracja może też odbywać się poprzez wykorzystanie usługi Facebook Connect. Jeżeli w ramach usługi Facebook Connect osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot świadczący usługę Facebook Connect jej danych wymaganych dla założenia Konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia Konta dotrą do Administratora, Konto zostanie założone.
  5. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość uzupełnienia profilu w zakładce „Moje dane”, a następnie „Edytuj moje dane” poprzez wypełnienie pól formularza: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, wykształcenie, kraj oraz poprzez załadowanie obrazka. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz”.
  6. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość ukrycia wyników gier uzyskanych przez danego Użytkownika w tabelach wyników, zamówienia Newslettera, przypomnień o kończącym się abonamencie oraz informacji o ofertach promocyjnych wysyłanych na podany podczas rejestracji adres email Użytkownika. Celem korzystania z powyższych funkcjonalności Serwisu, należy w zakładce „Moje dane” uruchomić link pod polem „Edytuj moje dane” oraz zaznaczyć puste pole przy podanych powyżej opcjach Serwisu oraz uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz”.
  7. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość zamówienia przypomnień o ćwiczeniach wysyłanych na podany podczas rejestracji adres email Użytkownika. Celem korzystania z powyższych funkcjonalności Serwisu, należy w zakładce „Moje dane” uruchomić link pod polem „Edytuj moje dane” oraz zaznaczyć puste pole przy podanych powyżej opcjach Serwisu oraz uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz”.
  8. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@brainmax.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta. Administrator usunie Konto Użytkownika w ciągu 3 dni od dnia złożenia tego oświadczenia woli Użytkownika.
 2. PROCEDURA ZAKUPU ABONAMENTU
  1. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta Użytkownik ma możliwość zakupienia Abonamentu.
  2. Po kliknięciu w pole „Cennik” Użytkownik ma możliwość wyboru interesującej go opcji Abonamentu:
   1. W opcji dostępu online w wersji czasowej:
    • Jednomiesięcznej - w cenie 15 (słownie: piętnaście) złotych brutto
    • Półrocznej – w cenie 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) złotych brutto
    • Rocznej - w cenie 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych brutto
   2. W opcji dostępu online wraz z dostępem mobilnym za pomocą Aplikacji BrainMax w wersji czasowej:
    • Jednomiesięcznej - w cenie 20 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto
    • Półrocznej – w cenie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) złotych brutto
    • Rocznej - w cenie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych brutto
   3. W opcji dostępu mobilnego za pomocą Aplikacji BrainMax w wersji czasowej:
    • Jednomiesięcznej - w cenie 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto
    • Półrocznej – w cenie 48 (słownie: czterdzieści osiem) złotych brutto
    • Rocznej - w cenie 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) złote brutto
  3. Administrator Serwisu jest płatnikiem podatku VAT. Użytkownik Serwisu otrzyma fakturę VAT po zaznaczeniu pustego pola przy opcji „Faktura VAT” oraz wypełnieniu pustych pół formularza: nazwa przedsiębiorcy, ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP.
  4. Administrator wskazuje, iż formą dokonania zapłaty za Usługę jest przedpłata przelewem za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność – Przelewy24.
  5. W celu kupna Abonamentu należy zaakceptować Regulamin.
  6. Po dokonaniu wyboru Abonamentu za pomocą uruchomienia linka ukrytego pod polem „Zatwierdź”, Użytkownik potwierdza dokonany wybór uruchamiając link ukryty pod polem „Potwierdź”, a następnie zostaje przekierowany na stronę płatności Przelewy24.
  7. Użytkownik realizuje płatność zgodnie z regulaminem Podmiotu realizującego płatność, zamieszczonego na stronie www.przelewy24.pl.
  8. Po poprawnym zakończeniu płatności w serwisie Przelewy24 oraz po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Administratora, na Koncie Użytkownika zostaje aktywowany Abonament na czas zgody z wykupioną wersją.
  9. Abonament opłacany jest przez Użytkownika z góry, zgodnie z wykupioną opcją jego trwania.
  10. Kolejny wykupiony Abonament opłacony przed zakończeniem trwania poprzedzającego, zostanie uaktywniony dopiero po zakończeniu trwania Abonamentu poprzedniego.
  11. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do płatnych funkcjonalności Serwisu zostaje zablokowany.
  12. Ceny oraz zakres Treści Cyfrowych w pakiecie może ulec zmianie zgodnie z trybem zmiany regulaminu wskazanym w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu dotychczasowego.
 3. ZAKUP BONU PODARUNKOWEGO
  1. Serwis umożliwia zamówienie abonamentu w wybranej wersji czasowej dla osoby trzeciej.
  2. Zamawiający nie jest zobligowany do zarejestrowania Konta Użytkownika celem skutecznego kupna abonamentu.
  3. Po uruchomieniu linka pod polem „Kup na prezent” zamawiający ma możliwość wyboru interesującej go opcji abonamentu zgodnie z ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu.
  4. W celu kupna Abonamentu należy zaakceptować Regulamin.
  5. Po wpisaniu danych osoby trzeciej, dla której przeznaczony jest Abonament, tj. jej aktualnego, czynnego adresu email, imienia i nazwiska, imienia i nazwiska zamawiającego oraz jego aktualnego, czynnego adresu email, a ponadto po dokonaniu wyboru Abonamentu, zamawiający składa zamówienie za pomocą uruchomienia linka ukrytego pod polem „Zatwierdź”, kolejno potwierdza dokonany wybór uruchamiając link ukryty pod polem „Potwierdź”, a następnie zostaje przekierowany na stronę płatności Przelewy24.
  6. Zamawiający realizuje płatność zgodnie z regulaminem Podmiotu realizującego płatność.
  7. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest przesłane na podany przez zamawiającego adres email.
  8. Obdarowana abonamentem osoba trzecia otrzymuje Bon podarunkowy na wskazany przez zamawiającego adres email.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu po raz pierwszy, Administrator będący Licencjodawcą udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i jednostanowiskowej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie
 2. Po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu oraz wykupieniu Abonamentu, Administrator będący Licencjodawcą udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i jednostanowiskowej licencji na korzystanie z udostępnionych mu nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, na czas zgodny z wykupionym Abonamentem.
 3. Licencja nie obejmuje korzystania z Serwisu na następujących polach eksploatacji w zakresie:
  1. utrwalania oraz zwielokrotniania drukiem, techniką kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.
  2. Wprowadzenia do obrotu, użyczenia oraz odpłatności z tytułu odsprzedaży
  3. rozpowszechniania poprzez publiczne dalsze udostępnianie (w szczególności w Internecie, na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych), publikację (we wszelkich formach wydawniczych) a także poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie w każdej możliwej formie.

§ 5

Odstąpienie od umowy Usługi

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych bez podawania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w  § 1 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:
  1. Drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: biuro@brainmax.pl
  2. Za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres Brainmax.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-318), ul. Bałuckiego 7i lok. 10 z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 3. Administrator, za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Użytkownikowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Koszt wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ponosi Użytkownik.
 5. Administrator zwróci Użytkownikowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Użytkownika należność za Abonament.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem nie może odstąpić od umowy Usługi dostępu.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik oraz odbiorca Newslettera ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu tych Treści Cyfrowych.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację:
  1. Drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: biuro@brainmax.pl
  2. Za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres Brainmax.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-318), ul. Bałuckiego 7i lok. 10 z sugerowanym dopiskiem „reklamacja”.
 4. Wcelu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o wskazanie danych osobowych, nazwy konta Użytkownika oraz opisu i uzasadnienia reklamacji.
 5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych.

§ 7

NEWSLETTER

 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie aktualnym, czynnym adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej BrainMax zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@brainmax.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 8

ZMIANY REGULAMINU

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji Konta Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Użytkownika ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania Umów Usługi dostępu. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Do Umów Usługi dostępu zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.
 2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@brainmax.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jako jego integralna część.
 

Polityka Prywatności Serwisu BrainMax.pl oraz wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu Serwisu BrainMax jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Użytkowników oraz odbiorców Newslettera.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Brainmax.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-318), ul. Bałuckiego 7i lok. 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ­0000411961, posiadająca NIP: 6762453134.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Dane osobowe zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika lub odbiorcę Newslettera poprzez wypełnienie dostępnych w Serwisie formularzy online, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika lub odbiorcy Newslettera na stronie internetowej Serwisu.
 4. Podanie prawdziwych danych osobowych dokładnie wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 5. Administrator gromadzi dane podawane przez odbiorców Newslettera – tj. aktualny i czynny adres email.
 6. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników, tj. aktualny i czynny adres email, login, którym Użytkownik posługuje się w Serwisie, imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, wykształcenie, kraj; w przypadku Przedsiębiorców korzystających z opcji otrzymania faktury VAT również: nazwa przedsiębiorcy, ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP.
 7. Aplikacja BrainMax zainstalowana na urządzeniu mobilnym Użytkownika nie pobiera żadnych danych z tego urządzenia, poza koniecznymi do synchronizacji Aplikacji z Serwisem. Użytkownicy posługujący się dostępem mobilnym za pomocą Aplikacji BrainMax zainstalowanej na telefonie bądź innym urządzeniu mobilnym nie udostępniają Administratorowi żadnych dodatkowych danych poza tymi umieszczonymi na Koncie Użytkownika.
 8. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego loginu lub nazwy adresu email.
 9. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane także w celu promocji oferowanych przez nich produktów w Serwisie oraz w celu przeprowadzenia rozliczeń z Administratorem Serwisu.
 10. Dane Klientów, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, są przetwarzane za ich zgodą.
 11. Adres email wpisany przy rejestracji konta Użytkownika, będzie wykorzystany w celu wysyłki Newslettera, przypomnień o kończącym się abonamencie oraz informacji o ofertach promocyjnych.
 12. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 13. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.
 14. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 15. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 16. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do konta w Serwisie lub, w razie problemów, przesyłając dyspozycję do Administratora Serwisu e-mailem na adres: biuro@brainmax.pl.
 17. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator Serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 18. Administrator Serwisu zarejestrował zidentyfikowany zbiór danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem ref. www: 42820214 (identyfikator zgłoszonego dokumentu 4725/2014).
 19. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 20. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 21. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 22. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.
 23. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ewentualnej poprawy działania Serwisu.
 24. Administrator wykorzystuje narzędzia analityczne w celu zbierania anonimowych ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem: 
  1. Google Analytics, dla którego administratorem danych pobieranych za pomocą plików cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 2350 Bayshore Parkway Mountain View, CA. Dane zapisane w plikach cookies są w ten sposób zbierane w celu oceny oraz analizy sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej Serwisu oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Zbieranie tych danych pozwala również na ułatwienie Użytkownikom korzystania z usług Serwisu poprzez pobieranie pliki cookies dotyczących ustawień witryny oraz sprawnego jej działania, uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania do ochrony danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych, geolokalizacji w celu spersonalizowanego doboru reklam. Użytkownik może zablokować Analytics w przeglądarce poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego program Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Więcej informacji o Google Analytics i ochronie prywatności przez Google na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
  2. na potrzeby zewnętrznych niezależnych programów partnerskich:
   1. webepartners.pl, dla którego administratorem danych pobieranych za pomocą plików cookies jest Kafejownia.pl Ewa Dudek z siedzibą we Wrocławiu (50-378) przy Pl. Grunwaldzkim 16/65.
   2. netsales.pl dla którego administratorem danych pobieranych za pomocą plików cookies jest Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-784), przy ulicy Dworkowej 3.
   Pliki cookies zbierane są w celu oceny oraz analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, w tym w celach reklamowych.
 25. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 26. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 27. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.brainmax.pl w celu informacyjnym.
 

powrót