Wiedza - Umysł - Język

Czym jest język?

Język jest systemem pozwalającym na zakodowanie znaczeń za pomocą symboli, którymi są dźwięki mowy lub znaki pisma.

Dzięki językowi możemy komunikować się z osobami dookoła nas oraz mówić i myśleć o rzeczach, które nie są bezpośrednio związane z chwilą obecną. Język pełni dwie podstawowe funkcje: komunikacyjną i poznawczą. Funkcja komunikacyjna polega na używaniu języka do przekazywania informacji. Funkcja poznawcza opiera się na wspomaganiu procesów poznawczych, przede wszystkim myślenia i rozumowania, ale również percepcji, uwagi i pamięci. Dzięki językowi możliwe jest myślenie abstrakcyjne, a nie tylko konkretne i obrazowe (myślenie zwierząt i małych dzieci najprawdopodobniej przybiera postać wyłącznie obrazową).

Poziomy języka

Posługiwanie się językiem i przetwarzanie go wymaga jednoczesnej kontroli czterech poziomów.

Poziom fonologiczny

– obejmuje najmniejsze elementy języka czyli elementarne dźwięki mowy – głoski (samogłoski i spółgłoski). Użytkownicy każdego języka mają zwykle do dyspozycji kilkadziesiąt (30-40) różnych głosek.

Poziom semantyczny

– dotyczy analizy znaczenia komunikatu, to znaczy tego, do jakiego fragmentu wiedzy o świecie on się odnosi.

Poziom syntaktyczny

– dotyczy składni zdania to znaczy tego, w jaki sposób zgodnie z regułami gramatyki łączymy słowa we frazy i zdania.

Poziom pragmatyczny

– obejmuje społeczne aspekty języka czyli jego funkcję komunikacyjną. Na tym poziomie analizowane jest to co, komu i w jakim celu chcemy powiedzieć.

 

Przyswajanie języka

Według znanej teorii dotyczącej przyswajania języka, ludzie posiadają wrodzony mechanizm nauki języka, który ułatwia im jego nabywanie.

Można zatem powiedzieć, że ludzie są biologicznie przygotowani do przyswojenia języka. Mimo tego jego nauka następuje jedynie wtedy, gdy dziecko ma z nim stały kontakt. Dlatego nie ma jednego uniwersalnego języka, który wszyscy mielibyśmy zakodowany od urodzenia. Dziecko uczy się określonego języka w zależności od tego, jakim językiem posługują się osoby w jego najbliższym otoczeniu.

Wrodzone predyspozycje do uczenia się języka

Lingwiści i psychologowie wskazują na pięć czynników pozwalających dzieciom na szybkie osiągnięcie biegłości językowej:

  • duży stopień zainteresowania kontaktami społecznymi,
  • zdolność do odbierania mowy – (badania pokazują, że noworodki słyszą różnice między dźwiękami, które ich rodzicom wydają się takie same),
  • zdolność do wytwarzania mowy – dzieci bardzo wcześnie zaczynają wytwarzać dźwięki, które później wykorzystują podczas mówienia (wydawanie przez niemowlęta dźwięków podobnych do dźwięków mowy nazywamy gaworzeniem),
  • posiadanie wrodzonego mechanizmu przyswajania języka,
  • ekspozycja na dźwięki w życiu płodowym – dziecko słyszy dźwięki już w okresie prenatalnym i później wykazuje preferencję dla niektórych z nich, np. dla głosu matki.

Co może mi dać BrainMax

Skuteczne posługiwanie się językiem jest niezbędne we wszystkich sferach naszego życia. Ma ogromne znaczenie w procesie edukacji i gra kluczową rolę w przypadku wielu zawodów. Wpływa również na to, jak jesteśmy spostrzegani przez innych ludzi. BrainMax zawiera gry, które pozwolą Ci na poprawienie Twoich kompetencji językowych. Dzięki ciekawym i urozmaiconym ćwiczeniom będziesz mógł doskonalić posługiwanie się językiem na różnych jego poziomach (tworzenie nowych słów z liter i sylab, analiza struktury zdania, poprawianie błędów), jednocześnie świetnie się bawiąc.